Turistička članarina

Poštovani iznajmljiva?i,

?lankom 3. i 4. Zakona o ?lanarinama u turisti?kim zajednicama (NN 152/08) propisano je da su fizi?ke osobe koje pružaju usluge smještaja u doma?instvu obveznici pla?anja ?lanarine turisti?koj zajednici.
?lankom 15. istog zakona propisano je da su obveznici pla?anja turisti?ke ?lanarine dužni dostaviti nadležnoj poreznoj upravi podatke o osnovici za obra?un ?lanarine.
U skladu sa Uputom u svezi pla?anja ?lanarine turisti?koj zajednici obvezni ste do 28. velja?e 2012. godine dostaviti Obrazac TZ za 2011. godinu Preznoj upravi – Ispostavi Crikvenica, kao i dokaz o uplati ?lanarine. (Obrazac se može nabaviti u papirnicama, knjižarama i Narodnim novinama).
Osnovica za obra?un ?lanarine turisti?koj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. ?lanarina se pla?a po sljede?im stopama:

Razred turisti?kog mjesta u 2010. godini
A B C D
0,20% 0,184% 0,16% 0,144%
Grad Novi Vinodolski
Uplatni ra?un: 1001005-1729027158; 67 – OIB

Novi Vinodolski, Klenovica A razred = 0,20%
Povile, Smokvica, Sibinj B razred = 0,184%
Zaobalje D razred = 0,144%

?lanak 18. Zakona o propisima je nov?ana kazna za prekršaj za osobu koja u propisanom roku ne plati ?lanarinu i ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obra?un ?lanarine.