Postavljene tunere

U Klenovici, ribarskome mjestu nedaleko od Novog Vinodolskog, 22.05.2008 je održana sve?anost u povodu podizanja dviju tunera na mjestima gdje su nekad bile. Tunere su promatra?nice s ljestvama, a podizane su kako bi ribari pratili kretanje tuna u moru.Po jedna tunera bila je na obali i na oto?i?u ispred Klenovice od po?etka lova tuna s kraja 17. stolje?a, ali ih od šezdesetih godina prošlog stolje?a više nema.

Obnovljene tunere duga?ke su oko dvadeset metara, a služit ?e kao spomenici i za turisti?ke svrhe. Postavljene su zahvaljuju?i ribarima iz Klenovice i ?elnicima Novog Vinodolskog te uz suradnju predstavnika senjske Šumarije i Hrvatskih šuma. Najve?i pojedina?ni ulov svojedobno je, prema pam?enju žitelja Klenovice, bila tuna teška 325 kilograma, a najve?a koli?ina ulovljene tune bila je 1200 komada, od kojih je svaka prosje?no imala desetak kilograma. Ina?e, na Kvarneru je bilo nekoliko mjesta za lov tuna, a tunere su bile na Preluku, u Bakarskome zaljevu, na mnogim mjestima na otoku Krku i drugdje.

Zbog uglavnom nepristupa?ne obale i malobrojnih uvala, ribe su se pretežito lovile mrežama staja?icama “na zabod”, u koje bi se zaplele. S tunera su ribari danju i no?u pratili kretanje jata. Danju se, kad bi se tune kretale, mogla vidjeti morska pjena ili pak trenje mora. No?u se, pak, sa straže moglo vidjeti jako svjetlo koje je ozna?avalo kretanje tuna. Ako je bilo loše vrijeme, poput jakog vjetra, dolazak tuna objavljivao se zvonom. Tunolov na Preluku spominje se davne godine 1438., a vlasnici mnogih tunolovki na Kvarneru bili su u 16. i 17. stolje?u knezovi Zrinski i Frankopani.