Otvoren natječaj za dodjelu bespovratnih potpora

Primorsko goranska županija je raspisala natje?aj za dodjelu bespovratnih poticaja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva za navedeno podru?je.

Programom se odobravaju potpore gradovima i op?inama i Turisti?kim zajednicama gradova i op?ina s podru?ja Primorsko-goranske županije

Potpora se može odobriti za projekte koji ispunjavaju sljede?e kriterije:

1.) doprinose razvoju županijskog turizma ponajprije kroz razvoj:

* atrakcija, ruralnog turizma, biciklisti?kih i pješa?kih staza, tematskih parkova i ostalih segmenata sportsko-rekreacijskog turizma,

* kulturnih sadržaja poput turisti?ke valorizacije povijesno-kulturne baštine, unapre?enja okoline kroz obnovu autohtone arhitekture i ostalih turisti?kih proizvoda koji na temeljima održivog razvoja svojim ostvarenjem razvijaju nove segmente turisti?kog proizvoda Županije u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.-2015. g., Strateškim marketinškim planom turizma Kvarnera 2009.-2015. g., Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije 2009.-2013. g. i Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013. g.;

2.) podnositelj zahtjeva osigurava dio sredstava iz vlastitog Prora?una za kapitalni projekt razvoja turizma, koji mora iznositi minimalno traženom iznosu potpore od strane Primorsko-goranske županije.

Prednost pri dodjeli potpora imati ?e:

* Zahtjevi koji su uvršteni u bazu razvojnih projekata Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013. g.

* Zahtjevi za sufinanciranje projekata koji su kandidirani s podru?ja jedinica lokalne samouprave koje su usvojile Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.-2015. g.

Zahtjevi za sufinanciranje projekata koji sadrže izjavu podnositelja Zahtjeva da ?e se projekt kandidirati za sredstva predpristupnih fondova EU i/ili drugih me?unarodnih fondova.

Saznaj više na http://www.pgz.hr/natjecaji.html