Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja -centar Klenovica

Novi Vinodolski, 28. 02. 2012. – Uskoro ?e se na dnevnom redu Gradskog vije?a Novog Vinodolskog na?i Izmjene i dopune Detaljnog plana ure?enja Centar Klenovica, budu?i da su u razdoblju primjene Plana uo?eni nedostaci koji su rezultat promjena Zakona o prostornom ure?enju i gradnji. Izmjene se odnose na ukidanje ograni?enja broja ležajeva u objektima ugostiteljsko – turisti?ke namjene unutar naselja, potrebe odre?ivanja parkirališnih površina unutar planiranih parcela za odre?enu gradnju, potrebe zaštite akvatorija zbog vremenskih nepogoda koje uzrokuju štete na brodicama te potrebe promjena namjene pojednih parcela po zahtjevima vlasnika zemljišta u obuhvatu Plana.

Postoje?i DPU Centar Klenovica proširuje se u pojasu mora i na kopnenom dijelu koje grani?i s morem. Ciljevi i programska polazišta izmjene Plana su: zaštita akvatorija luke, radi nedostatka gra?evina potrebnih za smještaj starijih osoba planiranje gradnje te vrste, planiranje gradnje objekata ugostiteljsko – turisti?ke namjene s ve?im brojem smještajnih kapaciteta, na zemljištima u privatnom vlasništvu izvršiti promjene namjene prema interesima Grada i vlasnika zemljišta te kvalitetno riješititi komunalnu infrastrukturu.

Javna rasprava o izmjenama DPU Centar Klenovica održana je potkraj prošle godine u školi u Klenovici, kako bi se što kvalitetnije izvršio uvid i sa?inile primjedbe od strane zainteresiranih mještana. Obrazlažu?i potrebe izmjene Plana, gradona?elnik Oleg Butkovi? je istaknuo da su ciljevi druga faza izgradnje lukobrana i ribarske luke za koju je preduvjet prostorno planska dokumentacija te izgradnja stambeno – poslovnog, hotelskog i društvenog sadržaja unutar centralnog dijela Klenovice. Drugi dio izmjena Plana, koji obuhva?a centralni dio, predstavlja jednu od najve?ih vrijednosti investicija na podru?ju Županije u ovom trenutku.

– Na ovoj lokaciji je i prije bila predvi?ena izgradnja poslovno – stambenog kompleksa, ali vlasnici su dali novi prijedlog i išli smo u proceduru izmjene DPU-a. Gra?ani su oduševljeni jer ?e se u centru mjesta graditi hotel, dom umirovljenika i javna garaža. To je novi grad u Klenovici, što ?e donijeti i nova radna mjesta te podi?i kvalitetu destinacije. To je velika stvar za Klenovicu i Grad Novi Vinodolski jer gotovo i nema novih investicija. Rije? je o zahvatu na atraktivnoj i lako dostupnoj destinaciji, površine oko jedanaest hektara – kaže Oleg Butkovi?.

Na javnoj prezentaciji su izra?iva?i plana iz Urbanistice d.o.o. Zagreb objasnili što se sve predvi?a izmjenama DPU-a na toj lokaciji. U centralnom dijelu su predvi?eni centralni i zeleni trg, stambeni, ugostiteljski i javno društveni objekti s prate?im funkcijama. Svaki stan ima svoj parking prostor unutar objekta ili parcele, a dodatni broj javnih parking prostora predvi?en je u javnoj garaži. Planirani dom umirovljenika je kapaciteta za devedeset osoba, a nova pove?ana površina omogu?uje gradnju hotela s ?etiri do pet zvjezdica, namijenog cjelogodišnjem radu, s unutarnjim i vanjskim bazenom, dvije etaže garažnog prostora, spa centrom, otvorenim i zatvorenim restoranom, konferencijskim dijelom te sobama kapaciteta oko 220 ležajeva. Na dijelu zemljišta planirana je i izgradnja kolno – pješa?kih putova te ukidanje nekih kolno – pješa?kih komunikacija ukoliko nisu potrebne na tom podru?ju, a odredit ?e se i lokacija za info punkt te se predvi?a i obnova ribarske ku?ice. Izmjenama DPU-a riješit ?e se prometna i komunalna infrastruktura, a predvi?ene su i mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti. Naime, prilikom rekonstrukcije gra?evine unutar postoje?e jezgre, uvjetuje se primjena oblikovnih elemenata u suglasju sa zna?ajkama lokalnog graditeljskog naslje?a, uporaba tradicionalnih materijala i na?ina gradnje, mjerila gra?evina, otvora i krova. Projektom ure?enja centralnog trga treba valorizirati postoje?e ambijentalne vrijednosti, kako u cjelini prostornih odnosa obalnog ruba i fronte prvog reda gra?evina, tako i u detaljima – šterna, izvor, perilo, spomenik ribaru, drvored i pojedina?na visoka stabla. Vila Lostura, postoje?a ugostiteljsko – turisti?ka gra?evina, može se rekonstruirati samo u postoje?im gabaritima, uz zadržavanje postoje?eg arhitektonskog izraza i osobitosti. Sude?i prema raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja može se zaklju?iti da su Klenovari jako zainteresirani za budu?nost svoga malog ribarskog i turisti?kog mjesta.

U me?uvremenu, Grad Novi Vinodolski je pribavio suglasnosti od HEP-a, KTD Vodovoda Žrnovnica, KTD Ivanja i drugih, a sada je u tijeku je izrada nacrta kona?nog prijedloga izmjene DPU Centar Klenovica na koji suglasnost daje nadležno tijelo Primorsko – goranske županije. Nakon toga izmjene DPU Centar Klenovica donijet ?e Gradsko vije?e Novog Vinodolskog i novi investicijski ciklus u Klenovici može zapo?eti.